Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące w umowach zawieranych przez Implant Dental New Wave Siciński i Spółka Sp. J.

I. Przepisy Wstępne.

 1. Niniejszej Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których dystrybutorem jest Implant Dental New Wave Siciński i Spółka Sp.J. z siedzibą w Warszawie (00-444) przy Ul. Górnośląskiej 4A/19, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186814, NIP: 5262758551 (dalej Implant Dental).
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Implant Dental, w tym również zawieranych w formie zamówień składanych w dowolnej formie (w tym zwłaszcza pisemnie, ustnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, itd.), z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych z dystrybutorami zagranicznymi tj. klientami mającymi siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabywającymi towary od Implant Dental celem ich dalszej odsprzedaży, dla których miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku tej kategorii klientów zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w umowach z Dystrybutorami Zagranicznymi zawieranych przez Implant Dental.
 4. Implant Dental udostępnia Klientom niniejszej OWS przed zawarciem umowy w formie pisemnej w swojej siedzibie lub za pośrednictwem strony internetowej www.implantdental.com.pl
 5. Niniejsze OWS mają charakter uzupełniający względem umów sprzedaży/umów dystrybucyjnych zawieranych indywidualnie z Klientami. Zawarcie takiej umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWS w zakresie uregulowanym w tejże umowie.

II. Zamówienia i dostawa.

 1. W ofercie Implant Dental znajdują się towary światowych producentów instrumentów, materiałów oraz wyposażenia stomatologicznego.
 2. Standardowy asortyment towarów znajdujących się w ofercie Implant Dental dostępny jest w aktualnym Katalogu dostępnym w siedzibie Implant Dental lub za pośrednictwem strony internetowej www.implantental.com.pl
 3. Informacje zamieszczone w Katalogu Implant Dental, innych katalogach, broszurach, ulotkach reklamowych, publikacjach oraz na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące towarów oferowanych przez Implant Dental mają wyłącznie charakter informacyjny. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą ulec zmianie w każdym czasie, w tym z uwagi na zmiany zachodzące w procesie produkcji.
 4. Możliwość zakupu towarów z oferty Implant Dental przysługuje tylko Klientom związanym stałą, handlową umową dystrybucyjną (dystrybutor – klient hurtowy) po cenach hurtowych lub Gabinetom Stomatologicznym, ZOZ, NZOZ, Akademiom Medycznym i innym jednostkom związanym ze stomatologią (klient detaliczny) po cenach detalicznych.
 5. Oferta Implant Dental, ze względu na jej specjalistyczny charakter, nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6. Umowę sprzedaży towarów uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia zamówienia przez Implant Dental (w formie pisemnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Potwierdzenie zamówienia oznacza, że Implant Dental otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Samo złożenie zamówienia nie wiąże Implant Dental, a brak odpowiedzi na zamówienie nie jest równoznaczny z jego milczącym przyjęciem.
 7. Implant Dental realizuje zamówienia zgodnie z kolejnością ich wpływu. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Implant Dental. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w związku z sytuacjami niezależnymi od Implant Dental. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.
 8. Zamówienie powinno określać następujące dane: rodzaj zamówionego towaru (towarów), ilość, oczekiwane miejsce dostawy (nazwa, kod pocztowy i adres Odbiorcy), oraz powinno określać dokładną nazwę Zamawiającego (płatnika), sposób dostarczenia (dostawa firmą spedycyjną lub odbiór osobisty) imię, nazwisko i numer telefonu osoby zamawiającej. Jeśli adres dostawy różni się od adresu Zamawiającego, konieczne jest podanie go w zamówieniu.
 9. Implant Dental nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniach, w szczególności spowodowane podaniem nieaktualnych lub nieprawidłowych danych. W przypadku podania błędnego adresu dostawy lub kodu pocztowego, co spowodowało dostawę w inne od oczekiwanego miejsce dostawy, Implant Dental ma prawo obciążyć Zamawiającego należnymi kosztami kolejnego transportu tego samego zamówienia.
 10. Implant Dental może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych podanych w zamówieniu.
 11. Zamówienia można składać osobiście w siedzibie Implant Dental lub telefonicznie, za pośrednictwem Działu Sprzedaży (tel. 22 869 71 00/01) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Ponadto zamówienia można również składać przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, pocztą elektroniczną (adres poczty elektronicznej: biuro@implantdental.com.pl) lub za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie www.implantdental.com.pl
 12. Zmian w zamówieniach towarów ze standardowego asortymentu Implant Dental lub anulowania zamówień można dokonywać w formie telefonicznej (nr. tel. 22 869 71 00/01), z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu osoby dokonującej zmiany/anulowania. Implant Dental zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami zmiany/anulowania zamówienia.
 13. Implant Dental stwarza swoim Klientom możliwość zamówienia towarów niestandardowych spoza aktualnego Katalogu Implant Dental, o ile znajdują się one w ofercie jednego z dostawców Implant Dental. W takim przypadku zamówienie i termin jego realizacji jest uzgadniania telefonicznie z Działem Sprzedaży. Implant Dental ma prawo do odmowy realizacji zamówienia niestandardowego bez podawania przyczyn.
 14. Przy zamówieniach towarów niestandardowych Implant Dental ma prawo do pobrania zaliczki w wysokości do 20% wartości zamówionego towaru. W przypadku zmiany / anulowania zamówienia zaliczka nie podlega zwrotowi.
 15. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z odbioru zamówionego towaru niestandardowego, Implant Dental ma prawo obciążenia Zamawiającego kosztami zakupu, przesyłki i magazynowania tego towaru.
 16. Jeżeli niemożność realizacji zamówienia przez Implant Dental nastąpiła w skutek siły wyższej, Zamawiającemu nie przysługuje wobec Implant Dental żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. katastrofę naturalną, pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz itd.
 17. Implant Dental realizuje dostawy na terytorium RP oraz UE.
 18. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający. W przypadku zamówień klientów detalicznych o wartości przekraczających 1500,00 zł koszty przesyłki pokrywa Implant Dental. Koszt przesyłki poza terytorium RP ustalany jest indywidualnie.
 19. Implant Dental wysyła zamówienie za pośrednictwem firmy wysyłkowej DPD. Możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie firmy.
 20. Ceny i czas realizacji przesyłek są zgodne z obowiązującym cennikiem DPD. Informacje o cenach i czasie realizacji przesyłek kurierskich można uzyskać w Dziale Realizacji Zamówień.
 21. W przypadku zamówień, które nie zostały w pełni zrealizowane w porozumieniu z Zamawiającym, braki z dostawy dostarczane są bezzwłocznie na koszt Implant Dental, o ile niepełna realizacja zamówienia wynikała z przyczyn leżących po stronie Implant Dental.

III. Ceny i płatności

 1. Ceny podawane przez Implant Dental w Katalogu, na stronie internetowej www.implantdenta.com.pl oraz we wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych Implant Dental są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ponadto, ceny te nie zawierają w sobie kosztów dostawy.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w ustalonym terminie.
 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Implant Dental albo dzień uregulowania należności w formie gotówkowej.
 4. Płatności można dokonywać przelewem, na rachunek bankowy, oraz gotówką w siedzibie Implant Dental.
 5. Zamówienia zagraniczne wysyłane są na podstawie przedpłaty na konto Implant Dental.
 6. W przypadku nieuregulowania płatności w ustalonym przez Strony terminie, Implant Dental jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 7. Faktura VAT wysyłana jest Zamawiającemu (Płatnikowi) wraz z towarem. Na życzenie Zamawiającego faktura może zostać ponadto wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu wysyłki towaru.
 8. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności względem Implant Dental, Implant Dental może nie przyjąć zamówienia do realizacji oraz zawiesić realizację zamówień już przyjętych, do czasu uregulowania zaległości lub wyjaśnienia sytuacji, o czym niezwłocznie powiadamia Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo do domagania się odszkodowania w związku z brakiem realizacji lub nieterminową realizacją zamówień.
 9. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uregulowania płatności za towar w ustalonym terminie.

IV. Zwroty i reklamacje – przepisy ogólne.

 1. Implant Dental oświadcza, że wszystkie towary z jego oferty posiadają dokumenty dopuszczające je do stosowania w stomatologii na terytorium RP oraz UE.
 2. Zwrot zamówionych towarów jest możliwy tylko w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez Implant Dental faktury VAT potwierdzającej sprzedaż towarów. Po tym czasie zwroty nie będą przyjmowane.
 3. Implant Dental nie przyjmuje zwrotów towarów, których termin ważności wynosi 6 miesięcy i mniej.
 4. Zwracane towary należy przesłać z dołączonym poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu (formularz dostępny na stronie internetowej www.implantdental.com.pl. pod linkiem Formularz zwrotu) na adres Implant Dental, ul. Ogrodowa 48, 00-876 Warszawa. Przesyłka z towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zwroty towarów uszkodzonych podczas transportu nie będą przyjmowane.
 5. Koszty odesłania zwracanych towarów ponosi Zamawiający.
 6. Zwrot dokonanej płatności za zwracane towary realizowany jest na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki ze zwracanymi towarami. Warunkiem zwrotu płatności jest wcześniejsze jej uregulowanie przez Zamawiającego.

V. Zwroty i reklamacje – reklamacje dostaw.

 1. Reklamacje dostaw dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z dostawą towarów, a w szczególności: niezgodności towaru z fakturą / zamówieniem (rodzajowej i / lub ilościowej), stanu opakowań itd.
 2. Zamawiający (Odbiorca) ma obowiązek potwierdzenia odbioru przesyłki oraz starannego sprawdzenia jej stanu niezwłocznie po jej otrzymaniu. Zobowiązany jest w szczególności sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem pod kątem ilości i asortymentu.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 22 8694343 lub poprzez e-mail: biuro@implantdental.com.pl
 4. Reklamacje można zgłaszać w ciągu 7 dni licząc od dnia odbioru dostawy.
 5. Implant Dental będzie każdorazowo badał przyczynę ewentualnej reklamacji czyniąc starania o wyeliminowanie jej źródła, a w przypadkach wątpliwych działał zawsze w interesie Zamawiającego.
 6. Implant Dental bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o trybie i sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Implant Dental nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone towary, jeżeli powyższy fakt nie zostanie zgłoszony w formie pisemnej lub telefonicznie w ciągu trzech dni licząc od dnia odbioru dostawy.
 8. Implant Dental nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze złego sposobu przechowywania towaru, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony towar.
 9. Na opakowaniach towarów wymagających specjalnych warunków przechowywania umieszczone są przez producentów oznaczenia graficzne zgodne z międzynarodowymi normami.
 10. Implant Dental nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez Zamawiającego oznaczeń graficznych dotyczących sposobu przechowywania towarów.
 11. Implant Dental nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z tytułu błędów w dostawie przesyłki lub jej opóźnienia spowodowane działaniem firmy kurierskiej.

VI. Zwroty i reklamacje – reklamacje jakościowe.

 1. Reklamacje jakościowe dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z parametrami technicznymi dostarczonych towarów i wymagają oceny producenta.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 22 8694343 lub poprzez e-mail: biuro@implantdental.com.pl
 3. Reklamacje jakościowe można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia odbioru dostawy pod rygorem utraty roszczeń.
 4. Implant Dental niezwłocznie rozpatrzy reklamacje.
 5. Zamawiający (Odbiorca) zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowany towar wraz etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji (o ile to możliwe) i dostarczyć do siedziby Implant Dental.
 6. Przy zgłaszaniu reklamacji należy dostarczyć Zgłoszenie Reklamacyjne zawierające dokładny opis wady, kontakt do osoby wysyłającej reklamację z firmy dystrybucyjnej i kontakt do lekarza (tylko dystrybutor), który pracował reklamowanym towarem, oraz jeżeli dotyczy, warunków przechowywania towaru przed i po otwarciu opakowania, ilość i sposób sterylizacji.
 7. Przy zgłaszaniu reklamacji Zamawiający musi dostarczyć kopię lub podać w Zgłoszeniu Reklamacyjnym numer faktury wystawionej przez Implant Dental zawierającej numer serii reklamowanego towaru (warunek bezwzględny).
 8. Dystrybutor przy zgłaszaniu reklamacji urządzeń powinien dostarczyć kopię swojej faktury wystawionej dla Gabinetu Stomatologicznego (wymóg dostawców Implant Dental).
 9. Reklamowane instrumenty i urządzenia muszą być wyczyszczone i zdezynfekowane (wymóg wynikający z procedur higienicznych i zasad bezpieczeństwa). Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, reklamowany towar zostanie odesłany do Klienta bez rozpatrywania reklamacji, aż do czasu ponownego dostarczenia go w stanie zgodnym z zasadami procedur higienicznych.
 10. W celu szczegółowej oceny uznania zasadności reklamacji Implant Dental może podjąć decyzję o przekazaniu kwestionowanego towaru do producenta.
 11. Implant Dental bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o trybie i sposobie rozpatrzenia reklamacji jakościowej.
 12. Implant Dental nie bierze odpowiedzialności za błędy Klienta oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich (wady produkcyjne). W takim wypadku reklamacja nie zostanie uznana.
 13. Implant Dental będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe w możliwie krótkim terminie, umożliwiającym dokonanie badań zakwestionowanego towaru.
 14. Implant Dental dołoży wszelkich starań, aby na czas rozpatrywania reklamacji dostarczyć urządzenie zastępcze, tak aby odbiorca końcowy (Gabinet Stomatologiczny) mógł funkcjonować bez przeszkód.
 15. Koszty przesyłki reklamacji ponosi przesyłający.

VII. Sklep internetowy i strefa klienta

 1. Implant Dental udostępnia swoim Klientom sklep internetowy, za pośrednictwem którego mogą składać zamówienia.
 2. Sklep jest dostępny na stronie internetowej Implant Dental, pod adresem www.implantdental.com.pl
 3. Dla prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Zamawiający nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem
 5. Implant Dental umożliwia użytkownikom sklepu internetowego skorzystanie ze specjalnej Strefy Klienta, w ramach której Klient może utworzyć indywidualne konto, zawierające jego profil i historię zakupów.
 6. Utworzenie i utrzymanie konta w Strefie Klienta jest bezpłatne.
 7. Założenie konta w Strefie Klienta wymaga jednorazowego wypełniania i przesłania formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Implant Dental za pośrednictwem sklepu internetowego.
 8. Konto w Strefie Klienta jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem ustalonym przez Klienta z chwilą rejestracji.
 9. Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła do konta w Strefie Klienta i chronienia ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Na życzenie Klienta jego konto może zostać w każdej chwili zlikwidowane.

VIII. Zastrzeżenie prawa własności.

 1. Implant Dental zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co wywiera taki skutek, iż Zamawiający staje się właścicielem towaru w chwili uregulowania pełnej kwoty należności za ten towar wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi zamówienia (w tym zwłaszcza kosztami dostawy).
 2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Zamawiającego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący na istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Implant Dental. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Implant Dental w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Zamawiającego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towarów.
 3. Zamawiający jest zobowiązany udzielić Implant Dental wszelkich informacji o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem prawa własności.

IX. Dane osobowe klientów.

 1. Dane osobowe Klientów oraz przedstawicieli klientów będących osobami fizycznymi podlegają ochronie przewidzianej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Implant Dental zapewnia, że stosowane przez niego zabezpieczenia danych osobowych spełniają wymogi wynikające z w/w rozporządzenia oraz przepisach krajowych.
 2. Administrator danych osobowych przekazanych przez klienta jest Implant Dental New Wave Siciński i Spółka Sp.J. ul. Górnośląska 4A/19, 00-444 Warszawa, NIP: 5262758551, REGON: 015647299, KRS: 0000186814.
 3. Dokonując zamówienia Klient udziela Implant Dental zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia, w tym, o ile jest to konieczne, na przekazanie jego danych podmiotom trzecim (np. podmiotom realizującym dostawę).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu zamówienia.
 5. Rejestrując konto w Strefie Klienta, Klient udziela Implant Dental zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z utrzymaniem konta Klienta.
 6. Każdy klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania czy usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać cofnięta.
 7. Każdemu klientowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie. Językiem wersji oryginalnej niniejszych OWS i umów zawieranych na ich podstawie jest język polski.
 2. Implant Dental zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Zmiana niniejszych OWS nie ma wpływu na zamówienia złożone przed tą zmianą, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3. Odpowiedzialność Implant Dental z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona zgodnie z przepisem art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w trybie przewidzianym § 5 i 6 niniejszych OWS.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 5. W sytuacji, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszych OWS okazały się nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważności pozostałych postanowień.
 6. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów sprzedaży objętych niniejszymi OWS. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Implant Dental.