Bilans kliniczny 500 komputerowych znieczuleń dokostnych wykonanych jako technika podstawowa

Streszczenie

Wśród różnych technik znieczulenia coraz większą popularność zyskuje znieczulenie dokostne (transkortykalne). Założeniem tej techniki jest wprowadzenie anestetyku przez blaszkę zbitą bezpośrednio do kości gąbczastej. W odróżnieniu od znieczulenia przezbrodawkowego (doprzegrodowego, typu CIA) umożliwia ono stosowanie anestetyków o dużym stężeniu wazokonstryktora, zapewnia całkowitą „aseptyczność” iniekcji, jak również pozwala na wyeliminowanie następstw pozabiegowych.

Artykuł oparto na badaniu obejmującym 500 znieczuleń transkortykalnych przeprowadzonych przez 3 lekarzy stomatologów. Stanowi on zestawienie parametrów klinicznych iniekcji dokostnych w obrębie szczęki i żuchwy.

Podobnie jak wszystkie techniki znieczuleń, również mechanizm znieczulenia dokostnego opiera się na właściwościach anatomicznych, fizjologicznych i histologicznych tkanek otaczających. Podstawowa zasada działania i dane kliniczne, na których jest ono oparte, pozwalają zakładać, iż technika ta może z powodzeniem zastąpić wszystkie pozostałe.

Możliwości te potwierdzają badania przeprowadzone przez 3 lekarzy stomatologów, którzy wykonali 500 znieczuleń dokostnych (transkortykalnych), podkreślając ich podstawowe zalety:

 • Znieczulenie natychmiastowe za pomocą jednej iniekcji kilku (od 2 do 6) zębów zarówno w szczęce, jak i w żuchwie od strony przedsionkowej (bez konieczności dodatkowego znieczulenia od strony językowej czy podniebiennej).
 • Wyeliminowanie nieprzyjemnego dla pacjenta zdrętwienia wargi czy policzka.
 • Możliwość stosowania, bez ryzyka wystąpienia martwicy, środków znieczulających z dodatkiem wazokonstryktora o dużym stężeniu. Gwarantuje to skuteczność i natychmiastowy efekt przy znieczulaniu zębów dotkniętych zapaleniem miazgi.
 • Dlaczego warto stosować znieczulenie dokostne w żuchwie jako technikę podstawową?
 • Aby wyeliminować stosowanie znieczuleń przewodowych i uzyskać natychmiastowy efekt znieczulenia (1, 4, 5, 6, 7). Wyjątkiem jest tu chirurgia zatrzymanych zębów mądrości.
 • Aby skutecznie i łatwo znieczulić dotknięty zapaleniem miazgi ząb trzonowy w żuchwie (12, 13, 15).
 • Aby wyeliminować konieczność dodatkowego znieczulania dziąsła brzeżnego od strony językowej.
 • Aby znieczulić za pomocą jednej iniekcji cały odcinek od kła do kła.
 • Aby zmniejszyć ilość podawanego środka (1).

Dlaczego należy stosować znieczulenie dokostne w szczęce jako technikę podstawową?

 • Aby wyeliminować uczucie opuchnięcia odczuwane przez pacjentów po okołowierzchołkowym podaniu anestetyku (1).
 • Aby wyeliminować, nawet w przypadku ekstrakcji, konieczność podniebiennego podania środka znieczulającego, co jest bardzo bolesne dla pacjenta, a ponadto może być źródłem martwicy tkanek miękkich.
 • Aby znieczulić jedną iniekcją nawet 4 lub 6 zębów.
 • Aby uzyskać natychmiastowy efekt znieczulenia (14).
 • Aby zmniejszyć ilość podawanych środków (5).

Wszystkie te korzyści są możliwe do uzyskania i całkowicie zrozumiałe, jeśli zanalizuje się zasady i mechanizmy, na których opiera się znieczulenie doskostne (transkortykalne).

Średni czas wykonania znieczulenia błony śluzowej – 30,04 sekund Liczba cykli rotacyjnych – 2,11 Całkowity czas wykonanie znieczulenia dokostnego – 2 min 29 s Średnia ilość podanego anestetyku: 0,59 ampułki

Średni czas wykonania znieczulenia błony śluzowej – 30,04 sekund Liczba cykli rotacyjnych – 2,11
Całkowity czas wykonanie znieczulenia dokostnego – 2 min 29 s Średnia ilość podanego anestetyku: 0,59 ampułki

Średni czas wykonania znieczulenia błony śluzowej – 32,74 sekund Liczba cykli rotacyjnych – 3,26 Całkowity czas wykonanie znieczulenia dokostnego – 2 min 46 s Średnia podana ilość anestetyku: 0,59 ampułki

Średni czas wykonania znieczulenia błony śluzowej – 32,74 sekund Liczba cykli rotacyjnych – 3,26
Całkowity czas wykonanie znieczulenia dokostnego – 2 min 46 s Średnia podana ilość anestetyku: 0,59 ampułki

Średni czas wykonania znieczulenia błony śluzowej – 31,39 sekund Liczba cykli rotacyjnych – 2,69 Całkowity czas wykonanie znieczulenia dokostnego – 2 min 38 s Średnia ilość podanego anestetyku: 0,59 ampułki

Średni czas wykonania znieczulenia błony śluzowej – 31,39 sekund Liczba cykli rotacyjnych – 2,69
Całkowity czas wykonanie znieczulenia dokostnego – 2 min 38 s Średnia ilość podanego anestetyku: 0,59 ampułki

Znieczulenie dokostne (transkortykalne, śródkostne) polega na iniekcji anestetyku przez blaszkę zbitą do kości gąbczastej otaczającej zęby (8, 11).

Zasada znieczulenia dokostnego sugeruje, iż:

 • Znieczulenie jest natychmiastowe, podobnie jak znieczulenie śródwięzadłowe czy przezbrodawkowe (typu CIA, doprzegrodowe).
 • Wyeliminowane zostaje obrzmienie czy zdrętwienie tkanek miękkich (policzka lub wargi).
 • Liczba znieczulonych zębów jest proporcjonalna do ilości podanego środka (z zastrzeżeniem dotyczącym zmienności osobniczej).

Konieczność stosowania znieczuleń od strony podniebiennej czy językowej można wyeliminować, pamiętając o właściwościach histologicznych i fizjologicznych tkanki kostnej.

Tkanka kostna zbita stanowi strukturę zbudowaną z osteonów, układu blaszek kostnych ułożonych wokół kanałów Haversa. Te ostatnie są wzajemnie połączone za pomocą kanalików poprzecznych Volkmanna, które umożliwiają przenikanie substancji pomiędzy okostną a kością gąbczastą. Dzięki temu podany do kości gąbczastej anestetyk przedostanie się również do okostnej i dziąsła brzeżnego po stronie przeciwnej wobec punktu iniekcji.

Wiadomo ponadto, iż konsekwencje niedotlenienia tkanki zależą od czasu jego trwania. Pamiętając o budowie kości gąbczastej – przestrzeniach pomiędzy beleczkami wypełnionych naczyniami krwionośnymi i ewentualnie tkanką tłuszczową – wnioskujemy, iż podanie anestetyku ze środkiem obkurczającym naczynia nie wywoła efektów równie szkodliwych jak w przypadku ozębnej czy brodawki międzyzębowej (słabo unaczyniona tkanka włóknista).

W konsekwencji technika dokostna dopuszcza stosowanie, bez ryzyka powstania martwicy, środka znieczulającego z wazokonstryktorem o stężeniu 1:100 000 i tym samym rozwiązuje problem natychmiastowego znieczulania zębów z pulpitis.

Wszystkie wymienione dane i parametry kliniczne zachęcają nas, lekarzy, do stosowania tego typu znieczulenia. Oczekujemy bowiem natychmiastowego efektu, większej skuteczności i tym samym rentowności gabinetu oraz wyeliminowania tak nielubianych przez pacjentów skutków ubocznych.

Ograniczenia omawianej techniki wynikają wyłącznie z niemożności perforacji blaszki zbitej (zbyt gruba lub zbyt twarda). W tych rzadkich przypadkach (4%) zalecamy używanie znieczulenia śródwięzadłowego, pamiętając o jego ograniczeniach, m.in. konieczności stosowania anestetyku ze środkiem naczyniozwężającym o stężeniu 1:200 000.

Metody

 • Anestetyk: 4% roztwór artykainy z dodatkiem adrenaliny w stężeniu 1:200 000 lub 1:100 000.
 • Igły typu „Transcort” o długości 12 mm i średnicy 0,4 mm.
 • Urządzenie umożliwiające perforację – system Quicksleeper.
Ryc. 1. Znieczulenia wykonane w szczęce. Analiza punktów perforacji: W szczęce dyfuzja dystalna anestetyku w stosunku do punktu iniekcji wynosi co najmniej dwa zęby. Ta informacja pozwala na podawanie środka w oddaleniu od miejsca pracy. Iniekcja całej ampułki, np. pomiędzy zębem 5 a 6, umożliwia w większości przypadków leczenie w obrębie zębów 7, 6, 5, 4, 3 i 2. Podanie całej ampułki pomiędzy siekaczami centralnymi umożliwia pracę w obrębie odcinka od kła do kła.

Ryc. 1. Znieczulenia wykonane w szczęce. Analiza punktów perforacji: W szczęce dyfuzja dystalna anestetyku w stosunku do punktu iniekcji wynosi co najmniej dwa zęby. Ta informacja pozwala na podawanie środka w oddaleniu od miejsca pracy. Iniekcja całej ampułki, np. pomiędzy zębem 5 a 6, umożliwia w większości przypadków leczenie w obrębie zębów 7, 6, 5, 4, 3 i 2. Podanie całej ampułki pomiędzy siekaczami centralnymi umożliwia pracę w obrębie odcinka od kła do kła.

Ryc. 2. Znieczulenia wykonane w żuchwie. Analiza punktów perforacji: W obrębie żuchwy dyfuzja dystalna obejmuje tylko 1 ząb (ze względu na unerwienie i ukrwienie doprzednie), co obliguje nas do maksymalnego zbliżenia punktu iniekcji do zęba lub zębów, które chcemy leczyć. Pamiętajmy, iż nie jest koniczne zawsze dystalne podanie środka. I tak, iniekcja pomiędzy zębem 6 a 7 umożliwi leczenie obu tych zębów. Ponadto należy pamiętać, iż po podaniu dużej ilości środka (całej ampułki) można zaobserwować w 24,11% przypadków znieczulenie okolicy wargowobródkowej. Jednakże w przeciwieństwie do znieczulenia przewodowego do otworu żuchwy czas trwania takiego znieczulenia nie przekracza 100115 godz.

Ryc. 2. Znieczulenia wykonane w żuchwie. Analiza punktów perforacji: W obrębie żuchwy dyfuzja dystalna obejmuje tylko 1 ząb (ze względu na unerwienie i ukrwienie doprzednie), co obliguje nas do maksymalnego zbliżenia punktu iniekcji do zęba lub zębów, które chcemy leczyć. Pamiętajmy, iż nie jest koniczne zawsze dystalne podanie środka. I tak, iniekcja pomiędzy zębem 6 a 7 umożliwi leczenie obu tych zębów. Ponadto należy pamiętać, iż po podaniu dużej ilości środka (całej ampułki) można zaobserwować w 24,11% przypadków znieczulenie okolicy wargowobródkowej. Jednakże w przeciwieństwie do znieczulenia przewodowego do otworu żuchwy czas trwania takiego znieczulenia nie przekracza 100115 godz.

Analiza otrzymanych wyników

Etap pierwszy: komputerowe znieczulenie błony śluzowej.

Etap ten może być całkowicie bezbolesny (nawet bez zastosowania znieczulenia powierzchniowego) pod warunkiem, że lekarz kontroluje w pełni prowadzenie igły (punkty podparcia) i iniekcja jest stopniowa (iniekcja sterowana mikroprocesorowo i uruchamiana za pomocą pedału).

Średni czas wykonania znieczulenia dziąsła brzeżnego wynosi 32 sekundy, bez zastosowania znieczulenia powierzchniowego.

Etap drugi: perforacja blaszki zbitej.

Jest ona również całkowicie bezbolesna, ponieważ blaszka zbita jest nieunerwiona. Liczba cykli rotacyjnych jest wyższa w obrębie żuchwy i wynosi średnio 3,26, a w szczęce jest to 2,11 (1,15). Zjawisko to jest logiczne i wiąże się z różnicami anatomicznymi między szczęką a żuchwą (grubość blaszki zbitej).

Średni czas perforacji twardej blaszki zbitej obliczono, biorąc pod uwagę czas trwania cyklu wynoszący 1 sekundę, podobnie jak czas przerwy pomiędzy cyklami. Daje to łącznie średni czas perforacji twardej blaszki zbitej 5,38 sekund.

W przypadku grubej blaszki zbitej istotnym etapem jest oczyszczenie igły z wiórów kostnych. Pominięcie tej czynności może spowodować ból podczas iniekcji. Podczas wykonanych badań takie oczyszczenie przeprowadzono w 7,29% znieczuleń w szczęce i 18,09% znieczuleń w obrębie żuchwy, co również potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące różnic anatomicznych między wyrostkiem łuku górnego i dolnego.

Etap trzeci: iniekcja do kości gąbczastej.

Odbywa się ona w sposób powolny, stopniowy i zawsze poniżej progu bólu. Ten ostatni jest indywidualnie zmienny i zależy od gęstości tkanki kostnej. Należy pamiętać, iż kość gąbczasta jest bardzo wrażliwa na nadmierne ciśnienie. W tkance kostnej o dużym stopniu ubeleczkowania konieczna będzie wolniejsza iniekcja. Nadmierne ciśnienie w początkowej fazie wprowadzania anestetyku do kości zbitej spowoduje poruszenie się pacjenta na fotelu (w większości przypadków jest to odruch, któremu nie towarzyszy ból). Z tym objawem spotkaliśmy się w 8,10% znieczuleń w szczęce i 9,93% w żuchwie.

Całkowity czas wykonania znieczulenia zależy od ilości środka znieczulającego i szybkości, z jaką go podajemy. Przeważnie zużywano pół ampułki (średnio 0,59 ampułki). Średni czas wykonania znieczulenia (obejmujący 3 fazy znieczulenia) wyniósł 2 minuty 37 s.

Najczęściej stosowanym w omawianym badaniu anestetykiem była artykaina z dodatkiem adrenaliny o stężeniu 1:200 000 (80,91%), podczas gdy stężenie 1:100 000 zarezerwowano dla zębów dotkniętych zapaleniem miazgi lub też znajdujących się w ogniskach zapalnych (tkanka przekrwiona i o obniżonym pH). Należy zauważyć, iż w 85,26% przypadków iniekcja została wykonana bezpośrednio po perforacji, a więc bez potrzeby cofania igły i jej czyszczenia. W pozostałych przypadkach taką czynność wykonano.

Średni odsetek zatkanych igieł wyniósł 0,81% dla szczęki i 2,48% dla żuchwy, co wiąże się oczywiście z różnicami anatomicznymi. Odsetek igieł, które należało wymienić, był znikomy i wyniósł 1,70%.

Następstwa pozabiegowe

Można je podzielić na dwie kategorie: następstwa natychmiastowe i następstwa wczesne

Następstwa natychmiastowe

Polegają na odczuwaniu przez pacjenta częstoskurczu (tachycardii). Mogłoby to sugerować analogię do podania dożylnego, co w przypadku znieczulenia dokostnego jest technicznie niewykonalne. Występujący częstoskurcz ma charakter przejściowy i pozbawiony jest następstw ogólnych (2, 3, 7, 9). Warto jednak uprzedzić pacjenta o takiej możliwości, aby uniknąć stresu powodującego dodatkowy wyrzut katecholamin endogennych.

Następstwa wczesne

W większości przypadków nie występują, ponieważ znieczulenia błony śluzowej dokonuje się w obrębie masy dziąsłowej, a perforacji – w obrębie masy kostnej. W nielicznych przypadkach następstwa mogą się pojawić przy perforacji grubej blaszki zbitej, w związku z powstającymi wtedy wiórami kostnymi. Powoduje to wystąpienie niewielkiego stanu zapalnego w obrębie dziąsła brzeżnego i bolesność przy dotykaniu. Częstość występowania tego rodzaju powikłań wynosi 3,55% w żuchwie i 2,83% w szczęce (potwierdzenie różnic anatomicznych).

Wnioski

Oprócz zalet klinicznych, takich jak natychmiastowy efekt czy też wyeliminowanie znieczulenia tkanek miękkich, konieczności znieczulenia od strony podniebiennej lub językowej, które nie zostały uwzględnione w tabelach, wyniki tych badań pokazują, iż iniekcja transkortykalna:

 • jest skuteczna w 96% przypadków (w 4% jest zastąpiona znieczuleniem śródwięzadłowym);
 • charakteryzuje ją średni czas wykonania wynoszący 2 minuty 37 s;
 • cechuje się sporadycznymi i niewielkimi efektami ubocznymi;
 • nie zakłada konieczności aplikacji dystalnej anestetyku;
 • stanowi skuteczną i natychmiastową technikę znieczuleń zębów z zapaleniem miazgi (13,23% badanych) bez jakiegokolwiek ryzyka dla przyzębia.

Dyskusja

Znieczulenie dokostne (transkortykalne) umożliwia, z jednej strony, zmniejszenie ilości podawanego środka (średnio 0,59 ampułki). Ponadto pozwala na natychmiastowe znieczulenie 6 zębów przy podaniu 1 ampułki anestetyku, co daje 0,3 ml na 1 ząb. Czyż więc technika transkortykalna nie jest otwartą drogą do zmniejszenia toksyczności aktu znieczulenia i optymalnego przystosowania tego aktu do zabiegu stomatologicznego?

Autorzy:

 • Alain Villette, D.C.D., D.S.O, C.E.S. w dziedzinie biologii jamy ustnej, periodontologii i protetyki Przewodniczący l’Association Francaise pour le Perfectionnement en Anesthesie Dentaire, Praktyka Prywatna, Nantes
 • Didier Jallais, D.C.D, Praktyka Prywatna, Francja
 • Richard Millette, D.M.D, Praktyka Prywatna, Montreal, Kanada

Przekład: lek. stom. Piotr Kaczmarek, Association de Recherche en Odontologie et Chirurgie Maxillo-Faciale, Paryż

Hasła indeksowe: technika transkortykalna, znieczulenie doprzegrodowe, perforacja blaszki zbitej, natychmiastowy efekt znieczulenia, miejsce perforacji, anestetyk z wazokonstryktorem

Pierwotnie opublikowano w: Magazyn Stomatologiczny, 2004, 6, str. 20-23